Herbestemming gebouwen


Wat is het probleem?

Leegstand van gebouwen is een maatschappelijk thema dat momenteel veel aandacht krijgt. Er zijn dan ook veel beeldbepalende gebouwen die door leegstand een negatieve invloed hebben op de leefbaarheid en de waardeontwikkeling van gebouwen en huizen in de directe omgeving. Voor gebouwen met potentie en karakter is herbestemming in de regel niet moeilijk, maar de oplossingen zijn vaak voor de korte termijn. Bovendien laat men de wat minder interessante gebouwen al snel links liggen.

Welke vragen zijn aan de orde?

De belangrijkste uitdagingen zijn om een zinvolle lange termijn oplossing te vinden, ook voor de minder interessante gebouwen die nog wel een toekomst hebben. Speciaal hiervoor heeft Invisor methode Het Tweede Leven ontwikkeld.  

Partners

Om deze vraag te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met diverse partners, een en ander afhankelijk van het object en de problematiek.

Model: Het Tweede Leven

Het Tweede Leven is een model om het meest geëigende, efficiënte, hoogwaardige, kansrijke en/of best renderende alternatief voor een leegstaand object of ongebruikt perceel vast te stellen. Met Het Tweede Leven wordt een analyse gemaakt van de toekomstige behoeften voor een aantal verschillende thema’s. Deze thema’s zijn bijvoorbeeld:

 • Wonen
 • Werken
 • Sport
 • Recreatie
 • Toerisme
 • Cultuur
 • Natuur
 • Landbouw
 • Energie


Voor elk van deze domeinen kan vastgesteld worden of een leegstaand object of ongebruikt perceel invulling kan geven aan de behoeften en kansen die de omgeving biedt. Ook wordt bepaald hoe hiermee ingespeeld kan worden op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Gecombineerd met aspecten als adaptief vermogen, het financieel/economisch kader, duurzaamheid en een omgevingsanalyse ontstaat een “bidbook” op basis waarvan de kansrijkheid van herbestemming inzichtelijk wordt gemaakt en de haalbaarheid kan worden beoordeeld.

Wat levert het op?

 • Inzicht in de kwaliteit van een gebouw en van de omgeving, en van de mogelijkheden die gemeentelijke en regionale plannen bieden voor herontwikkeling
 • Inzicht in en onderbouwing van de verschillende hergebruiksmogelijkheden die op de langere termijn kansrijk zijn
 • Inzicht in welke herbestemmingen het beste aansluiten op de behoeften van de omgeving, en hoe ze de omgeving een impuls kunnen geven
 • Een planeconomische doorrekening van de meest kansrijke bestemmingen
 • Een bidbook waarmee gebruikers, exploitanten en financiers benaderd kunnen worden
 • Artist impressions van mogelijke herbestemmingen


Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project.

Contact

Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.