Ruimtelijke conflictanalyse


Wat is het probleem?

Bij gebieds(her)ontwikkeling zoals nieuwbouw kan (het aanzien van) de ruimtelijke omgeving ingrijpend worden veranderd. Hierdoor kunnen conflicten/effecten ontstaan tussen initiatief en omgeving.

Welke vragen zijn aan de orde?

Een nieuw initiatief kan een inbreuk zijn op het ruimtegebruik voor de bestaande omgeving. Bij nieuwbouw is er sprake van een “nieuwkomer” die zich in een ruimte wil gaan vestigen.

Vooraf is het noodzakelijk om te weten wat een project ruimtelijk te weeg kan gaan brengen. Hoe wordt deze nieuwkomer ontvangen en welke ruimtelijke conflicten kan men verwachten met bestaande gebruikers ? Want de omgeving zit vaak niet te springen om vernieuwing en ziet hinder en overlast opdoemen, zelfs wanneer deze hinder overlast binnen bestaande vergunningen “gereguleerd” wordt.

Partners

Om deze vraag te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met diverse partners, een en ander afhankelijk van de problematiek.

Model: Quantrum

QUANTRUM is een model om ruimtelijke conflicten/effecten bij gebieds(her)ontwikkeling te identificeren en te analyseren. Met QUANTRUM worden de effecten van meervoudig ruimtegebruik bekeken als gevolg van het project.

QUANTRUM heeft overeenkomsten met een ruimtelijke onderbouwing, een milieu effectrapportage en een haalbaarheidsstudie. Het verschil is dat QUANTRUM wordt ingezet voorafgaande aan het project als het proces nog niet in gang is gezet en het plan nog kan worden aangepast. Op deze wijze wordt het voor initiatiefnemers duidelijk waar de pijnpunten zijn en kan vooraf worden bepaald hoe hiermee het best omgegaan kan worden.

Wat levert het op?

Bestaande situatie

  • In beeld brengen van aard en oorzaak van langdurig spelende ruimtelijke conflicten, een en ander te toetsen aan wettelijke kaders en te kijken waar ruimte is voor een oplossing en een dergelijk probleem permanent op te lossen.

Nieuw initiatief

  • Inventarisatie potentiele ruimtelijke conflicten en mogelijke aantastingen van de functionaliteit van ander ruimtegebruikers.
  • Vaststelling ruimtegebruik en bepaling aanspraken op deze ruimte.
  • Verkenning van de ruimtelijke gevolgen van een initiatief. Een dergelijke verkenning geeft inzicht in de obstakels die zullen ontstaan.
  • Mogelijkheden om tijdig te anticiperen, aan te passen of met de “oudkomers” in overleg te gaan om de weerstand weg te nemen.
  • Tijdwinst en het niet hoeven voeren van procedures.
  • Tijdig inzicht in go/no go kwesties.


Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project.

Contact

Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.