Krimp en aardbevingen

 

Wat is het probleem?

Door demografische krimp (ontgroening en vergrijzing) ontstaat er (onder andere) een overaanbod op de woningmarkt met als gevolg leegstand, prijsdaling en lange verkooptijden etc. (dossier Krimpproblematiek). Door gaswinning ontstaan aardbevingen. Door aardbevingen ontstaat schade aan woningen (en ander vastgoedobjecten) en infrastructuur (dossier Aardbevingsproblematiek). Het betreft met name enerzijds monumentale panden, anderzijds het zogenaamde “onderste” segment. De koppeling van het dossier Krimpproblematiek, (vergrijzing, ontgroening en bevolkingsdaling) en het dossier Aardbevingsproblematiek draagt bij aan het verbeteren van de leefbaarheid en de inrichting van het landschap. Juist vanuit de vier invalshoeken (geologie, funderingsopgave, marktanalyse en de ruimtelijke opgave) kan een integraliteit en een functionaliteit worden behaald die afzonderlijk niet kan worden geboden. Door de koppeling kan de geleden en te lijden (im)materiële schade mogelijk worden ingeperkt.

Welke vragen zijn aan de orde?

Woningen en monumenten in de provincie Groningen (kunnen) worden getroffen door aardbevingen, waardoor schade kan ontstaan. Echter schade kan ook ontstaan als gevolg van bodemdaling en/of ingrepen in de waterhuishouding of vanwege bouw- en civieltechnische karakteristieken van woningen en monumenten. Daarnaast schade kan ook ontstaan door bijvoorbeeld verkeer of heiwerkzaamheden. Kernvraag is derhalve of ontstane schade een causaal verband heeft met aardbevingen. Afgeleide vraag is of er een gebied is te definiëren waarbinnen er een relatie is tussen enerzijds (hoogte van de) schade en iteratie en intensiteit van aardbevingen en of deze relatie dan kwantitatief en prospectief te duiden is.

Partners

Om deze vraag te beantwoorden werkt Invisor op projectbasis samen met respectievelijk bureau Pas te Veendam en de Rijksuniversiteit Groningen. 

Model: DYNAMO Krimpproblematiek

Voor de koppeling van het dossier Aardbevingsproblematiek en het dossier Krimpproblematiek is een gebiedsspecifiek model ontwikkeld. Het Dossier Aardbevingsproblematiek wordt “aangevlogen” via een module gerelateerd aan bodemkundige/hydrologische verwachtingsklassen gecombineerd met gevoeligheidsclassificatie (bouwtechnisch) geeft een indicatie omtrent de “natuurlijke” achtergrondschade. Het dossier Krimpproblematiek wordt “aangevlogen via het model DYNAMO. In dit model is “Richter” (aardbevingsvariabele) toegevoegd. DYNAMO is een geavanceerd woningmarktmodel dat zijn tijd ver vooruit is. DYNAMO neemt het object (de woning) als uitgangspunt voor de modellering en betrekt een veelvoud van voor de woningmarkt relevante gegevens in het model zoals bijvoorbeeld economische variabelen. Hierdoor wordt de horizon korter, maar de nauwkeurigheid veel groter. Door Forward Adaptive Modelling kunnen aanpassingen worden verwerkt wanneer de omstandigheden daarom vragen en kunnen vooruitzichten op de toekomst tijdig worden bijgesteld. DYNAMO is ideaal als basis voor woonvisies, voor monitoringsdoeleinden, om een beeld te krijgen of plannen in regionale zin voldoende afstemming kennen en voor de invulling van de bouwopgave van verschillende projecten.

Wat levert het op?

  • Is opgetreden schade te wijten aan aardbevingen?
  • Is er een relatie tussen (hoogte van) opgetreden schade en de locatie van een woning t.o.v. het epicentrum van een aardbeving?
  • Hoe groot is de kans dat schade op zal treden die te relateren is aan aardbevingen?
  • Hebben aardbevingen invloed hebben op de prijs van een woning en zo ja, is deze invloed te relateren aan woningtype?

 

Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project. 

Contact

Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.