De levensloopbestendige wijk: vergrijzing, wonen en zorg

Wat is het probleem?
Toenemende vergrijzing en de introductie van de participatiemaatschappij leiden tot een ommekeer in de manier waarop zorg voor ouderen wordt verleend. De verwachting is dat ouderen door deze veranderingen langer in hun eigen omgeving zullen blijven wonen, waarbij zorg aan huis de traditionele intramurale zorg voor een deel zal vervangen. Dit heeft gevolgen voor de verhuismobiliteit en huisvesting van ouderen.

Welke vragen zijn aan de orde?
De vraag is welke huisvestingsopgave er in het verschiet ligt om de snel groeiende groep zorgbehoeftige ouderen te accommoderen. De vraag heeft een kwalitatieve en een kwantitatieve component.

Partners
Om deze vragen te beantwoorden werkt Invisor samen met de bureaus Xpertise Wonen en Xpertise Zorg.

Model: SENSUB
Ter ondersteuning van de levensloopbestendige wijk heeft Invisor het model SENSUB ontwikkeld. Dit model geeft met een horizon van 5 tot 8 jaar inzicht in de consequenties voor ouderhuisvesting. SENSUB combineert demografische ontwikkeling met substitutiegedrag van wonen en woonvormen door ouderen vanaf 50 jaar. Door gebruik te maken van demografische ontwikkeling, verhuismobiliteit, substitutiegedrag en mortaliteit wordt inzicht verkregen in de veranderende woonbehoefte van ouderen en wordt een balans opgemaakt van de tekorten en overschotten aan woonvormen die op termijn zullen ontstaan. Belangrijkste variabelen zijn verhuismobiliteit en substitutiegedrag. Beiden worden in belangrijke mate gestuurd door veranderingen in de zorg.

Wat levert het op?

  • Inzicht in de tekorten en overschotten aan huisvestingsvormen voor ouderen die op termijn zullen ontstaan als gevolg van veranderingen in de zorgverlening
  • Uitsplitsing hiervan naar een aantal voor ouderen relevante huisvestingsvormen, zoals voor ouderen aangepaste woningen, woningen met beperkte zorg en wonen met volledige zorg (verzorgingshuizen).
  • Uitsplitsing naar huur of koop.
  • Inzicht in verschillende scenario’s die mogelijk zijn en waarop beleidsmatig gestuurd kan worden.


Voorbeeldprojecten


Door te klikken op een voorbeeldproject komt u terecht bij de betreffende brochure. Hier leest u meer over aanleiding, doel, onderzoeksmethodiek en resultaten en conclusies van het project.

Wij verwijzen wij u graag naar een Youtube filmpje over het Voorbeeldproject Levensloopbestendige wijken gemeente Oost-Gelre.

Contact
Voor nadere informatie over domein/werkveldanalyses of over object- en gebiedsanalyses van Invisor kunt u contact opnemen met onze adviseurs. Zij staan u graag te woord.